(30 خط )  44706060-021  ,  44107064 -021

ریاضی نوبت اول

ریاضی نوبت اول چهارم

ریاضی نوبت اول چهارم
pdf قیمت : 16000 تومان
 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

        

 • پنج ارزشیابی نوبت اول باپاسخ

        

 • سه ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ

        

 • هدف های موردانتظار از هر ارزشیابی

         


  جزئیات محصول :

 • سال چاپ : 1398
 • پایه : چهارم
 • قطع : رحلی
 • تعداد صفحات : 48
 • وزن : 120

ریاضی نوبت اول پنجم

ریاضی نوبت اول پنجم
pdf قیمت : 16000 تومان
 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

        

 • پنج ارزشیابی نوبت اول باپاسخ

        

 • سه ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ

        

 • هدف های موردانتظار از هر ارزشیابی

        


  جزئیات محصول :

 • سال چاپ : 1398
 • پایه : پنجم
 • قطع : رحلی
 • تعداد صفحات : 56
 • وزن : 140

ریاضی نوبت اول ششم

ریاضی نوبت اول ششم
pdf قیمت : 16000 تومان
 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

       

 • پنج ارزشیابی نوبت اول باپاسخ

       

 • سه ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ

       

 • هدف های موردانتظار از هر ارزشیابی

       


  جزئیات محصول :

 • سال چاپ : 1398
 • پایه : ششم
 • قطع : رحلی
 • تعداد صفحات : 56
 • وزن : 140

ریاضی نوبت اول هفتم

ریاضی نوبت اول هفتم
pdf قیمت : 45000 تومان
 • هشت آزمون نوبت اول با پاسخ

        

 • چهار آزمون نوبت اول بدون پاسخ

        

 • مطابق با بارم بندی استاندارد

        

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

         


  جزئیات محصول :

 • سال چاپ : 1402
 • پایه : هفتم
 • قطع : رحلی
 • تعداد صفحات : 56
 • وزن : 150

ریاضی نوبت اول هشتم

ریاضی نوبت اول هشتم
pdf قیمت : 45000 تومان
 • هشت آزمون نوبت اول با پاسخ

       

 • چهار آزمون نوبت اول بدون پاسخ

       

 • مطابق با بارم بندی استاندارد

      

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

       


  جزئیات محصول :

 • سال چاپ : 1402
 • پایه : هشتم
 • قطع : رحلی
 • تعداد صفحات : 48
 • وزن : 110

ریاضی نوبت اول نهم

ریاضی نوبت اول نهم
pdf قیمت : 45000 تومان
 • هشت آزمون نوبت اول با پاسخ

         

 • چهار آزمون نوبت اول بدون پاسخ

        

 • مطابق با بارم بندی استاندارد

        

 • فصل و درس مشخص شدۀ هر سؤال

        


  جزئیات محصول :

 • سال چاپ : 1402
 • پایه : نهم
 • قطع : رحلی
 • تعداد صفحات : 48
 • وزن : 120

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا